top of page

VEDTEKTER

§ 1 Formål

Helsetjenesteaksjonen er en partipolitisk nøytral og uavhengig forening som arbeider for å bevare og forbedre helsetjenesten i den norske velferdsstaten.

 

§ 2 Medlemmer

Helsetjenesteaksjonen er åpen for alle som støtter foreningens formål og prinsipprogram. Både personer og organisasjoner kan være medlemmer.

Innmelding i foreningen må skje skriftlig, enten i brev eller elektronisk. Medlemmer betaler kontingent i samsvar med vedtak av foreningens årsmøte Medlemskapet varer til det sies opp skriftlig, i brev eller elektronisk.

 

§ 3 Foreningens organer og organenes myndighet

a)  Leder

Helsetjenesteaksjonens leder velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomitéen for en periode på 2 år. Lederen kan gjenvelges.

b)  Styre

 • Helsetjenesteaksjonens styre har 6 medlemmer og 2 varamedlemmer.

 • Styret velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomitéen.

 • Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Styreperiodene er overlappende slik at ikke alle styremedlemmene er på valg samme år. Styremedlemmer kan gjenvelges.

 • Styret har ansvar for foreningens økonomi, nettside og medlemslister. Styret bestemmer hvordan foreningen skal samarbeide med andre. Styret fordeler selv ansvaret for foreningens oppgaver.

 • Styret utarbeider foreningens budsjett, arbeidsplan, regnskap og årsmelding.

 • Styret representerer foreningen utad. Medlemmer som skal uttale seg på vegne av foreningen, skal klarere uttalelsen med styret

c)  Valgkomité

 • Årsmøtet velger valgkomité etter forslag fra medlemmene.

 • Valgkomiteens funksjonstid er 4 år. Medlemmene kan gjenvelges.

 • Valgkomiteen skal kunngjøre sin innstilling minst fem uker før valget med frist på minst to uker for medlemmer til å stille motforslag. Endelige forslag på kandidater må kunngjøres minst to uker før valget. Kunngjøring kan skje elektronisk

 

d)  Medlemsmøte

 • Medlemsmøte skal holdes ved behov. Styret innkaller til medlemsmøte med to ukers varsel. Innkalling kan sendes elektronisk.

 • Medlemsmøtet behandler de saker styret finner hensiktsmessig

 • Minst 10% av medlemmene kan forlange medlemsmøte. Innkalling skjer med minst 10 dagers varsel. Innkalling kan skje elektronisk.

 • Avstemning på medlemsmøte skjer ved alminnelig flertall. Medlemmer som ikke er til stede, kan stemme via fullmakt.

 

e) Årsmøte

 • Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og skal holdes innen 10. mars hvert år. Årsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap fra forrige år og vedtar budsjett

 • og handlingsplan for inneværende år. Dokumentene samt dagsorden for møtet sendes til medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Utsending kan gjøres elektronisk.

 • Årsmøtet velger leder, styre og valgkomité jfr pkt. a), b) og c). Årsmøtet godkjenner revisor.

 • Årsmøtet fastsetter foreningens kontingent.

 • Årsmøtet kan vedta at foreningen skal ha lokallag og/eller andre organer som fremmer foreningens virksomhet.

 • Avstemning på årsmøtet skjer ved alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt. Medlemmer som ikke er til stede, kan stemme via fullmakt.

 • Årsmøtet kan vedta vedtektsendringer og endringer i prinsipprogrammet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal sendes ut med minst 14 dagers varsel. Utsending kan gjøres elektronisk.

 

f)  Selvstendige arbeidsgrupper

 • Foreningens styre beslutter hvilke arbeidsgrupper foreningen skal ha.

 • Medlemmer kan komme med forslag til arbeidsgrupper. Alle arbeidsgrupper har navn på formen «-aksjon». Alle arbeidsgrupper skal ha en leder som rapporterer til lederen av foreningen. Medlemmene av arbeidsgruppene skal være medlemmer av Helsetjenesteaksjonen. For øvrig kan arbeidsgruppene organisere seg slik de selv finner det formålstjenlig.

 • Arbeidsgruppene kan ikke arbeide for standpunkter som er strid med foreningens prinsipprogram. Saker det kan være tvil om, skal forelegges foreningens styre. Ved tvist om dette, treffer styret den endelige beslutningen.

 • Arbeidsgruppene har ikke adgang til selv å inngå avtaler som binder foreningen uten at dette først er avklart med styret.

 • Arbeidsgruppene kan benytte foreningens sekretariat som støtte for sin egen virksomhet. Omfanget avtales direkte mellom arbeidsgruppenes leder og styret.

 • Arbeidsgruppene kan få refundert mindre utgifter direkte fra foreningens budsjett; en øvre beløpsgrense for slik direkte refusjon avtales mellom lederen av arbeidsgruppen og styret.

 • Styret kan bestemme at etablerte grupperinger som slutter seg til foreningen etter disse reglene, kan beholde sin logo, sine nettsider og sitt brevark. Under logoen (på nettsiden og brevarket) skal det føyes til følgende tekst «- en arbeidsgruppe i Helsetjenesteaksjonen». På nettsidene skal det være en lett synlig lenke til Helsetjenesteaksjonens nettsider. Tilvarende skal alle underliggende arbeidsgrupper synliggjøres på Helsetjenesteaksjonens  nettsider. Det skal ligge lenker til arbeidsgruppens egne nettsider, dersom slike finnes.

 

§ 4 Innsyn i foreningens virksomhet

Foreningen skal oppfylle fastsatte offentlige krav til rapportering. Regnskap og årsmelding skal publiseres på foreningens åpne nettsider.

 

§ 5 Oppløsning

 • Årsmøtet kan vedta å oppløse foreningen.

 • Styret eller minst 10 % av medlemmene kan foreslå å oppløse foreningen Forslaget må sendes ut med minst tre ukers varsel. Utsendelse kan skje elektronisk.

 • Foreningen kan oppløses med 3/4 flertall. Medlemmer som ikke er til stede, kan stemme via fullmakt. Nærmere regler om elektronisk stemmegivning fastsettes av styret.

 • Hvis foreningen oppløses, skal foreningens midler overføres til en organisasjon som styret foreslår, og som årsmøtet godkjenner med alminnelig flertall. Organisasjonen skal ha formål som er beslektet med foreningens formål.

 

Vedtatt på stiftelsesmøte 6.3.2014, sist endret på årsmøte 5.3.2015

bottom of page