top of page

HTAs 10 forslag til et bedre helsevesen:

 

HTA kjemper for en helsetjeneste med høy kvalitet for alle, som er solidarisk og som setter pasienten i sentrum. Skal vi få til dette må vi:

1. Slutte å styre offentlige helse- og omsorgstjenester som om de var             privatkapitalistiske foretak.

Privatkapitalistiske foretak som styres etter New public management (NPM)-metoden glemmer aldri at de er til for å tjene maksimalt med penger. Når vi lar NPM styre helse- og omsorgstjenesten etter gevinst og vinning, vil pasienten bli glemt!

2. Fjerne helseforetaksmodellen

Helseforetaksmodellen er basert på mistillit fra den overordnede til de underordnede, og bryter dermed både med helsefagenes verdigrunnlag og med sentrale prinsipper i moderne ledelse. Den er også uforenlig med at helsevesenet som system kan sette pasienten i sentrum. HTA vil forenkle organiseringen av helsevesenet og justere styringsmodellen til det beste for pasienten.

3. Ha mer kompetent ledelse og mindre administrasjon

Helse- og omsorgstjenestene er overadministrert og underledet. Vi savner kompetente ledere som tar det ansvaret lederrollen innebærer, og ikke kjøper seg fri fra dette ansvaret gjennom å bruke av eksterne "spesialister" på konsulentbasis. Mindre administrasjon innebærer mindre uhensiktsmessig målstyring ovenfra og ned - og mer tid til pasientrettede aktiviteter, samt økt fokus på fag.

4. Kutte ned på bruken av konsulenter

De tar for stor makt og bidrar til unødig høye kostnader

5. Vise helsepersonell og andre fagfolk tillit

Noe kontroll er nødvendig, men mengden kontroll- og rapporteringsrutiner er nå på et nivå som er kontraproduktivt og må derfor reduseres.

6. Ikke legge ned velfungerende lokalsykehus, men tvert i mot gi dem           stabile driftsvilkår så de kan rekruttere fagpersonell og holde god

    kvalitet

I de fleste sektorer kan små enheter være verdensledende i kvalitet, uavhengig av hvor de er lokalisert. Dét er også mulig innenfor helse!

7. Øke antall sykehussenger

Norge ligger i bunnsjiktet i Europa i antall sykehussenger i forhold til folketallet. Dette fører til for tidlige utskrivninger, mange reinnleggelser, og gjør at kommunene blir sittende med ansvar for stadig dårligere pasienter.

8. La ett sykehus igjen få være én administrativ enhet

Slutte å slå sammen sykehus til uhåndterlige enheter.

9. Avskaffe bestiller-utfører-modellen i kommunene

Denne modellen medfører at alle instanser får et insitament til å skyve syke- og hjelpetrengende fra seg fremfor å gjøre det som trengs for å hjelpe dem til et mest mulig verdig og godt liv. De som jobber tett på i det daglige vet best hva som trengs, og er best skikket til å vurdere aktuelle tiltak.

10. Kreve en minstestandard for kompetanse og bemanning i de                     kommunale helse- og omsorgstjenestene

Vi må rett og slett slutte å sløse med ressurser på aktiviteter som ikke har nytte for pasienten, og vi må tørre å stille kritiske spørsmål til alle de ledere som undergraver formålet til norsk helsevesen!

bottom of page