top of page

HANDLINGSPLAN for perioden mars 2024 - mars 2025

Helsetjenesteaksjonen (HTA) er en ideell organisasjon som arbeider for at helse og omsorg er et nasjonalt ansvar, med plass nok til alle, og der fagfolk får gjøre jobben sin på en faglig god og forsvarlig måte. Forslaget til handlingsplan for den kommende perioden bygger på den forrige handlingsplanen fra mars 2023 - mars 2024. Det nye styret står fritt til å endre

forslaget såfremt det er i tråd med Helsetjenesteaksjonens prinsipprogram og vedtekter.


1. Utfordringer - felles definisjon og forståelse av virkeligheten

For å nå frem med krav om endring, må HTA bidra til at beslutningstagerne gis en innsikt som kan føre til endring. HTA skal i perioden fokusere spesielt på virkelighetsbeskrivelser og problemer for pasienter og personell - knyttet til:


   •    eldreomsorgen
   •    spesialisthelsetjenesten

   •    samhandling mellom helsenivåer

 
2. Kampen for faglighet og fakta i alle deler av helsevesenet

HTA skal videreføre dette arbeidet ved å:


   •    ​arrangere samarbeidsmøter der relevante aktører inviteres til å diskutere helse- og omsorgsrelaterte utfordringer
   •    arbeide frem konkrete alternativer til – og innen- dagens helseforetaksmodell


3. Styrken – kampen om de strategiske alliansene
HTA er en forholdsvis liten organisasjon og vil sammen med andre ha større mulighet for påvirkning. HTA skal derfor fortsette å pleie kontakt og samarbeid med:


   •    ​folkevalgte (særlig helsefraksjoner) i partier og stortingsgrupper

   •    kommunepolitikere
   •    arbeidstagerorganisasjoner, pasient- og pårørendeorganisasjoner, ansatte og ledelse innenfor helsesektoren
        og andre helserelaterte organisasjoner


​​​4. Synligheten – kampen om oppmerksomheten
HTA skal arbeide for økt synlighet gjennom å:


   •    ​​arrangere og delta i debatter/arrangementer med relevans for helse- og omsorgssektoren

   •    delta aktivt i, og påvirke det politiske og faglige ordskiftet

   •    levere nye premisser for den helsepolitiske debatten 

   •    utvikle strategi for økt synlighet av HTA’s budskap gjennom ulike medier


​5. Utvikle HTA som medlemsorganisasjon 

HTA skal arbeide for å aktivisere medlemsmassen gjennom å:

   •    aktivisere  medlemmenes potensiale for påvirkning av helsepolitikken
   •    videreutvikle nettstedet www.htaksjonen.org, og bruke det aktivt for spredning av HTAs budskap

Tidligere handlingsplaner:

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

bottom of page